Leasing

Har du ett firma, så kan vi tilby leasing på massasjestoler - ta kontakt for mer informasjon HER!. Eller hvis du allerede har bestemt deg, velger du enkelt "Leasing" som betalingsmetode ved innleggelse av ordre -så tar vi kontakt for videre behandling!

* Gjelder kun for bedrifter -og beløp over kr 10 000,- eks mva og fraktkostnader!

Hvorfor Leie /Lease:

-        Forutsigbare kostnader
-        Slipper gjeld/aktiva i balansen
-        Inntil 100% finansiering av investeringsobjektet
-        Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål gir større handlefrihet og økt konkurransekraft.
-        Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen.
-        De skattemessige fradragene blir større for leie enn for lån, da de samlede avskrivningene ved lånefinansiering er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden.
-        Enkel budsjettering og regnskapsføring da leien utgiftsføres i sin helhet.
-        Bedere forholdstall i ballansen da leieobjektet vanligvis ikke aktiveres i regnskapet.
-        Binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerheter.
-        Kostnaden fordeles over den tiden utsyret benyttes og skaper inntjening.
-        Nedskrivning av utsyret i takt med utstyrets verdiforingelse.
-        Muliggjør en reglemessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utsyr.
-        Finansiell spredning.
-        Ingen forskuttering av mva. på ansaffelsestidspunktet.
-        Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd.
-        IKT utstyr kan fullverdiforsikres i leieperioden.
-        Utstyret kan kjøpes ut etter avtalens slutt.

Leasing vs. lån
Leasing vil i de fleste tilfeller være en mer lønnsom finansieringsform enn lån. Dette har blant annet sammenheng med at finansieringsformene har ulike skattemessige konsekvenser.
Velger du leasing vil hele investeringen være skattemessig utgiftsført i løpet av leieperioden. Ved lån vil den skattemessige utgiftsføringen være styrt av objektets avskrivningssats.

Eksempel
Utgangspunkt: Investering på kr 1.000.000,-, saldogruppe D (personbiler, maskiner, utstyr) med avskrivningssats på 15%. Leasingperiode 5 år.
Etter 5 år vil bedriften ved å benytte leasing og direkte utgiftsføring ha skrevet ned utstyret til kr 0,-, eventuelt bokføre en minimal utkjøpsverdi. Dersom lån hadde vært benyttet ville derimot bedriften hatt en rest på saldoavskrivninger på kr 443.705,-. Bedriften vil ha mulighet for å "spare skatt" (28%) på kr 124.237,- for resterende saldoavskrivninger ved lånealternativet. Dette er skatt bedriften ville ha fått fradrag for fremover i tid, men det vil ta over 30 år å få utgiftsført hele investeringen skattemessig gjennom saldoavskrivninger.

Konklusjon: De skattemessige fradragene blir større for leasing enn for lån, da de samlede avskrivningene ved lånefinansiering er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden. Bedriften oppnår derfor en skattekreditt ved å benytte leasing.

Husk i tillegg: Bedriftens egen avkastning på egenkapitalen.